+36 70 771 2451 info@aponius.com

Módosult útmutató a hiánypótlásról

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2023. február 20. napján módosította a hiánypótlás szabályairól szóló útmutatóját. A módosított Útmutató nem változtatott a hiánypótlás céljáról és annak alkalmazásáról kialakított gyakorlaton, azonban a közelmúltban történt események, jogszabályváltozások, a Közbeszerzési Döntőbizottság D.428/16/2021. számú határozata, valamint a 2023. január 01. napján hatályba lépő Kbt. módosítás, indokolttá tették az Útmutató frissítését.

A Döntőbizottság fent hivatkozott határozata alapján a Tanács egységesíteni kívánja a Kbt. 69. § (4) – (5) bekezdésre vonatkozó gyakorlatot. Ugyanis, ahogyan a Döntőbizottság is rámutatott a határozatában, a Kbt. 69. § (5) bekezdése nem tesz különbséget a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást megelőzően, illetőleg azt követően benyújtott igazolások tekintetében. Amennyiben az ajánlattevő/részvételre jelentkező a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlatában/részvételi jelentkezésében részben nyújtja be, jogszerű megoldás, ha az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt a korábban már benyújtott igazolások ismételt benyújtására, hanem a Kbt. 69. § (4) bekezdésének utolsó mondatában szereplő jogi fikció alapján úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér ezen benyújtott igazolásokkal kapcsolatban. Ekkor az ajánlatkérő csak a hiányzó igazolások vonatkozásában hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőt, majd az ezt követően – a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra – beérkezett igazolások (az összes igazolást ideértve) tekintetében szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Ezzel együtt a Döntőbizottság fenti határozat értelmében, ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások az ajánlatban/részvételi jelentkezésben részben benyújtásra kerültek, és az ajánlattevő/részvételre jelentkező egyáltalán nem nyújt be igazolást a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra, akkor a korábban már benyújtott igazolást/igazolásokat úgy kell tekinteni, mintha azokat az ajánlattevő/részvételre jelentkező az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására nyújtotta be, ennélfogva ilyen esetben helye van hiánypótlásnak.

A fent említett Kbt. módosítás eredményeképpen módosult a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja, valamint ezzel összefüggésben a 71. § (4) bekezdés is. Az új szabályozás az ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt nem teszi felelőssé olyan cselekményért, amelyről nem volt információja vagy nem kellett volna információval rendelkeznie. Ezt a tényt azonban az érintett ajánlattevőnek/részvételi jelentkezőnek kell bizonyítania, amelyre az ajánlatkérő köteles felvilágosítás kérése keretében felhívni az ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt a Kbt. 73. § (7) bekezdésben előírtak alapján.

Ugyanis 2023. január 1. napjától bizonyos – fentiekben is jelzett – feltételek megvalósulása esetén már lehetőség van a Kbt. 62. § (1) bekezdés i), j) vagy o) pontja szerinti kizáró ok fennállása esetén is a cserére anélkül, hogy az ajánlat erre hivatkozással automatikusan érvénytelenné nyilvánításra kerüljön. Az ajánlat csak akkor minősül érvénytelennek, ha az ajánlattevő/részvételre jelentkező tudott az alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet által benyújtott hamis adatszolgáltatás, vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) vagy o) pontja szerinti cselekmény tényéről, vagy kellő gondosság mellett erről tudnia kellett volna, vagy, ha a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja szerinti versenyt korlátozó megállapodásról ugyan az ajánlattevő/részvételre jelentkező nem tudott, de nem bizonyítható, hogy az ilyen megállapodás nem volt hatással az ajánlatra, illetve részvételi jelentkezésre.

Forrás: Közbeszerzési Hatóság

Útmutató elérhetősége: A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól – Főportál (kozbeszerzes.hu)